Polityka prywatności oraz polityka dotycząca plików Cookies

Preambuła

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów i Kontrahentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, w Karma Technology ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i statystycznych.

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ewa Sokołowska-Strug prowadząca działalność gospodarczą pn. Projekt Karma, ul. Bujaka 16A/22, 30-611 Kraków, NIP: 9251776441, nr tel: +48 601 069 649, e-mail: ewa.sokolowska@projektkarma.pl oraz Grzegorz Jóźwik prowadzący działalność gospodarczą pn. Projekt Karma, ul. Turniejowa 70/112, 30-619 Kraków, NIP: 6792987863, nr tel: +48 507 300 509, e-mail: grzegorz.jozwik@projektkarma.pl (dalej jako KarmaTechnology).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, KarmaTechnology przetwarza dane osobowe Klientów i Kontrahentów w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu kontaktu mailowego bądź telefonicznego, który jest konieczny w przypadku nawiązania współpracy z Państwem, KarmaTechnology przetwarza podane przez Państwa:

 • numer telefonu
 • adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem KarmaTechnology jest prowadzenie negocjacji handlowych, przesyłanie ofert handlowych, zawieranie i realizacja umów).

W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko
 • firma
 • adres e-mail
 • numer zlecenia
 • data rejestracji

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Karma Technology może przetwarzać takie dane Klientów i Kontrahentów, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • firma
 • siedziba
 • nr NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, które pozwalają na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Karma Technology działalności gospodarczej, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • firma
 • siedziba
 • nr NIP
 • nr PESEL

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b, f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

celach marketingowych dotyczących działalności Karma Technology, przesyłamy drogą mailową bądź na podany przez Państwa numer telefonu oferty, informacje o usługach, promocjach, organizowanych przez nas wydarzeniach czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W ten sposób może dojść do przetwarzania takich danych osobowych, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • nr telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które pozwalają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Karma Technology oraz w celu administrowania nią, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • przybliżona lokalizacja
 • adres IP
 • data i czas serwera
 • informacje o przeglądarce internetowej
 • informacje o systemie operacyjnym

które to dane są automatycznie zapisywane w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony Karma Technology. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku tym interesem jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności użytkowników strony).

Informacja o plikach Cookies
 1. Karma Technology na swojej stronie internetowej www.karmatechnology.pl, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości użytkowników serwisu.
 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
Prawo wycofania zgody
 1. Całkowicie dobrowolnie podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, podobnie jak wyrażenie którejś ze zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystanie z usług Karma Technology.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Wystarczy:
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych
 1. Dbamy o poufność danych naszych Klientów i Kontrahentów, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia Karma Technology odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją;
  2. podmiotom świadczącym wsparcie informatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe;
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających KarmaTechnology w dochodzeniu należnych roszczeń;
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nieświadomie nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Jeżeli Państwa dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (dane w celach marketingowych), Karma Technology przetwarza od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia naszej współpracy.
Uprawnienia podmiotów danych
 1. Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy Panu/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Karma Technology odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako Administratora Danych Osobowych, możecie Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdują się wyżej w punkcie „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”). Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia możecie Państwo zrealizować poprzez:
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.